بایسته های مسئول تعلیم و تربیت حوزه

بایسته های مسئول تعلیم و تربیت حوزه

درس اول:کار تشکیلاتی درس دوم:ویژگی های کارتشکیلاتی درس سوم: کلیات و مبانی شجره طیبه صالحین درس چهارم: مبادی و بستر طراحی شجره طیبه صالحین درس پنجم:تعریف شجره طیبه صالحین درس ششم:فوائد و ثمرات شجره طیبه صالحین درس هفتم:...

ادامه مطلب ...