در تشویق نکات زیر باید مراعات شود :

➕عمل نیک شخص مورد تحسین قرار گیرد – نه شخص او

➕ علت تشویق معین شود

➕ فرد احساس کند که تشویق حق اوست

➕تشویق صورت رشوه به خود نگیرد

➕ تشویق گاه به گاه باشد نه دائماً

➕ تشویق در حضور جمع انجام گیرد

➕ تشویق از حد لازم تجاوز نشود که سبب غرور و نامتعادل کردن توقعات می شود

➕ تشویق وسیله است و نباید تبدیل به هدف وغایت شود

➕ تشویق مناسب با سن ، متفاوت می شود .

????نکاتی که باید در تنبیه مورد توجه قرار گیرد :

➖تنبیه بدنی تجویز نمی شود

➖ تنبیه آخرین روش تربیتی است

➖ در جمع اعمال نشود .

➖ علت تنبیه قبلاً کشف شده و طرف را متوجه آن نموده باشیم

➖ عمل بد متربی باید مورد تقبیح قرار گیرد نه شخصیت او

➖ از زیاده روی خود داری شود .

➖ در هنگام تنبیه خوب است دیگری واسطه شود تا تنبیه انجام نشود .

➖ تنبیه به صورت مضاعف نباشد ( یعنی متربی هم از برنامه های مورد علاقه ی خود محروم شود و هم ملامت و سرزنش شود و …)